Juridiskt Meddelande

Senast uppdaterad: 1 juli 2016

Välkommen till webbplatsen för PARANIX (”Webbplatsen”).

Webbplatsen drivs av Perrigo Pharma International Designated Activity Company ("Perrigo", "vi" eller "oss").

Ditt medgivande och ändringar av detta Juridiska meddelande

Genom att besöka och använda Webbplatsen bekräftar du att du har granskat och godkänner detta Juridiska meddelande.

Webbplatsen, dess innehåll och detta Juridiska meddelande kan då och då uppdateras eller ändras utan föregående meddelande. Genom att använda Webbplatsen efter en sådan uppdatering eller ändring förbinder du dig att följa uppdateringarna och ändringarna. Därför rekommenderar vi att du regelbundet läser igenom detta Juridiska meddelande.

Webbplatsens tillgänglighet

Den här Webbplatsen har utformats i enlighet med EU:s lagar och regler och är endast avsedd för användning av medborgare inom EU. Det kan strida mot lagar och regler för somliga personer eller i somliga länder utanför EU att besöka den här Webbplatsen. Om du besöker Webbplatsen från ett land utan EU-medlemskap gör du det på egen risk och under eget ansvar.

Ingen källa till medicinsk rådgivning

Den här Webbplatsen och innehållet på den här Webbplatsen är en allmängiltig framställning och är endast avsedd i informationssyfte. Webbplatsen och dess innehåll är inte avsedda eller rekommenderade att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning. Ingen del av innehållet på den här Webbplatsen är avsedd att användas för medicinsk diagnos eller behandling. Rådgör alltid med läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal angående medicinska symtom och behandling. Bortse aldrig från medicinsk rådgivning och vänta inte med att söka råd på grund av någonting som du har läst på den här Webbplatsen.

Information om produkter och tjänster

Den information som finns på Webbplatsen kan variera från land till land och det är inte säkert att alla produkter och tjänster finns tillgängliga i alla länder. Referenser till produkter och tjänster innebär inte att de nämnda produkterna eller tjänsterna finns eller kommer att finnas i ditt land. Det kan ställas olika regulatoriska krav på de produkter och tjänster som nämns på den här Webbplatsen beroende på land. Ingenting på den här Webbplatsen ska tolkas som reklam för eller marknadsföring av en produkt eller tjänst som inte är tillåten i det berörda landet.

Copyright och användning av information

Webbplatsen och dess innehåll ägs och kontrolleras av Perrigo och är skyddat enligt upphovsrättsliga lagar. Du får läsa och ladda ned information, inklusive texter, bilder, ljud och videosekvenser från Webbplatsen för eget, icke-kommersiellt bruk, men det är förbjudet att modifiera eller sprida vidare Webbplatsen och dess innehåll. Du får inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända eller återpublicera Webbplatsen eller något av dess innehåll. Perrigo lämnar inga garantier för att din användning av informationen på den här Webbplatsen inte bryter mot en tredje parts rättigheter. Med undantag av den begränsade tillåtelsen att använda materialet som nämnts ovan i detta stycke, överlåts inga licenser eller andra rättigheter till dig för Webbplatsen eller några delar av dess innehåll.

Varumärken

Varumärken, servicemärken, handelsbeteckningar och särskiljande produktdrag på den här Webbplatsen skyddas av lagar på såväl nationell som internationell nivå. De får inte användas utan föregående skriftligt godkännande från varumärkets ägare. Du har ingen licens att använda och ingen rätt till dessa varumärken, servicemärken, handelsbeteckningar och särskiljande produktdrag, om du inte uttryckligen erhållit skriftligt tillstånd till detta från varumärkets ägare.

Garantifriskrivning

Perrigo vidtar rimliga åtgärder för att hålla Webbplatsen och dess innehåll korrekt och uppdaterat. Vi lämnar dock inga garantier eller utfästelser för att Webbplatsen eller dess innehåll är korrekt och fullständigt.

WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. PERRIDGO LÄMNAR INGEN GARANTI FÖR WEBBPLATSENS ELLER DESS INNEHÅLLS FULLSTÄNDIGHET, KORREKTHET, TILLGÄNGLIGHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL. CHEFARO UTFÄSTER ELLER GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL ÄR FRIA FRÅN VIRUS, MASKAR ELLER ANNAN PROGRAMKOD SOM KAN SPRIDAS ELLER VARA SKADLIG. VARKEN PERRIGO ELLER NÅGOT ANNAT FÖRETAG I PERRIGO PHARMA GROUP ELLER NÅGON ANNAN PART SOM VARIT INBLANDAD I ATT SKAPA ELLER VARA VÄRD FÖR DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL KAN HÅLLAS SKYLDIG ATT UTBETALA SKADESTÅND FÖR FÖLJDSKADOR, BISKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER STRAFF SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING, ANSLUTNING, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, BEROENDE AV ELLER NÅGOT FEL ELLER UTELÄMNANDE I WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL. Eftersom vissa rättsområden inte tillåter utelämnanden och/eller begränsningar av vissa garantier eller skyldigheter är det möjligt att dessa undantag och/eller begränsningar inte gäller i just ditt fall.

Tillämplig lag och laga forum

Alla eventuella krav angående den här Webbplatsen och dess innehåll ska lösas enligt irländsk lag. Genom att använda den här Webbplatsen samtycker du till att endast domstolarna i Irland är laga forum.

Länkar till andra webbplatser

Den här Webbplatsen kan innehålla referenser och länkar till andra webbplatser utanför Perrigos kontroll och som det här Juridiska meddelandet inte omfattar. Sådana referenser och länkar tillhandahålls endast för att du bekvämt ska kunna hitta dem och Perrigo kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstår till följd av dessa andra webbplatser eller referenserna och länkarna till dessa. Observera att du själv är ansvarig för eventuella besök på sådana andra webbplatser.

Länkar till Webbplatsen

Ingen äger rätt att på en webbplats som tillhör tredje part infoga Webbplatsen eller dess innehåll i ramar, djuplänka, spegla eller omsända webbplatsen eller dess innehåll, eller att citera eller använda webbplatsen eller dess innehåll eller delar därav, utan föregående skriftligt tillstånd från Perrigo. Om du vill länka till vår Webbplats kan du kontakta oss på adressen nedan.

Sekretesspolicy

Användningen av denna Webbplats är också underställd vår Sekretesspolicy.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har frågor angående detta Juridiska meddelande.
Perrigo Pharma International D.A.C.
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublin 2
IRELAND