Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies

Τελευταία ενημέρωση:  16 Νοεμβρίου 2017

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Paranix (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).

Με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας, τότε οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς, η Ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies ενδέχεται να ενημερώνονται ανά τακτά διαστήματα και/ή να τροποποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα υπάρχει σαφής ένδειξη στον διαδικτυακό τόπο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτικής Cookies με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσής της.

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μετά από αντίστοιχη ενημέρωση και/ή τροποποίηση ισοδυναμεί με αποδοχή της εκάστοτε ενημέρωσης και/ή τροποποίησης, από την οποία και δεσμεύεστε με την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, οφείλετε να επανεξετάζετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Η διαχείριση της Ιστοσελίδας γίνεται από την ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., μια ανώνυμη εταιρεία συσταθείσα κατά το ελληνικό δίκαιο που ανήκει στον Όμιλο Omega Pharma (εφεξής «Omega Pharma», «εμείς» ή «εμάς»).

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν πραγματοποιείται μέσω της Ιστοσελίδας. «Προσωπικά δεδομένα» είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Σε περίπτωση που λάβει χώρα μελλοντική συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικώς από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας. Η Omega Pharma δηλώνει στους χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας ότι οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει των επιταγών του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων.

Η Ιστοσελίδα δεν προορίζεται για παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 ετών.  Δεν συλλέγουμε συνειδητά αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες από χρήστες αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Επαγρύπνηση

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερώσετε την Omega Pharma για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες του Paranix, οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Omega Pharma μέσω της Ιστοσελίδας, θα παραπέμπονται άμεσα στο αρμόδιο για την επαγρύπνηση τμήμα της Omega Pharma και θα τηρούνται από αυτό αποκλειστικά για τους σκοπούς της επαγρύπνησης.

Οι ως άνω πληροφορίες είναι απολύτως εμπιστευτικές και προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από τους αρμόδιους επαγγελματίες/επιστήμονες υγείας της Omega Pharma με σκοπό την τήρηση των υποχρεώσεών της περί επαγρύπνησης. Η επικοινωνία σας με την Omega Pharma με σκοπό την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών του Paranix παραπέμπεται στο αρμόδιο για την επαγρύπνηση τμήμα της Omega Pharma και αρχειοθετείται στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεών της περί επαγρύπνησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της επαγρύπνησης, η Omega Pharma τηρεί όσα προβλέπονται από το νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων.

Συγκεκριμένα:

α) τυχόν προσωπικά και ιδίως ευαίσθητα δεδομένα που θα χορηγήσετε οικειοθελώς στην Omega Pharma, συλλέγονται, αποθηκεύονται, υφίστανται επεξεργασία και διατηρούνται από εξειδικευμένο προσωπικό της Omega Pharma, η οποία είναι και η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,

β) τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σε αρχείο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί επαγρύπνησης και το νόμο 2472/1997, εκτός εάν μας έχετε δώσει διαφορετικές οδηγίες,

γ) τα δεδομένα που μας χορηγείτε ενδέχεται να διαβιβαστούν σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Omega Pharma εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ) κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αρχειοθέτησή τους, η Omega Pharma ενδέχεται να επικουρείται από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του νόμου 2472/1997, και

ε) διατηρείτε τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με σχετικό αίτημα στην εξής διεύθυνση:

Omega Pharma Hellas S.A.
Τμήμα: Regulatory Affairs & Quality Insurance
email:
BCHGRcontact@perrigo.com
Τηλ.: 210 8188900

Η επικοινωνία αυτή των χρηστών με την Omega Pharma δεν προορίζεται για παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Το αρμόδιο για την επαγρύπνηση τμήμα της Omega Pharma δεν συλλέγει συνειδητά αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες από χρήστες αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου  (IP) είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον Η/Υ σας από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Όπως και άλλοι διαδικτυακοί τόποι, έτσι και η  Omega Pharma μπορεί να συλλέγει διευθύνσεις IP για στατιστικούς λόγους, για να αναλύσει τις συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και τη χρήση των διαδικτυακών τόπων. Η διεύθυνση IP δεν συνδέεται με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε.

Πολιτική σχετικά με τα cookies

Τι είναι το Cookie

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που κατεβαίνουν στον υπολογιστή, κινητό ή άλλη συσκευή με την οποία συνδέεστε σε συγκεκριμένο ιστοχώρο. Στην συνέχεια τα cookies αποστέλλονται πίσω στον ιστοχώρο από τον οποίο προήλθαν σε κάθε επόμενη επίσκεψή σας σε αυτό, ή σε άλλο ιστοχώρο που αναγνωρίζει το συγκεκριμένο cookie.

Γιατί χρησιμοποιούμε Cookies

Τα cookies είναι ουσιώδους σημασίας για την λειτουργία του ιστοχώρου επειδή αναγνωρίζουν τις σελίδες τις οποίες επισκεφτήκατε προηγουμένως και τις λειτουργίες που εκτελέσατε σε αυτές.

Ταυτόχρονα με τα cookies που διατηρούν σε λειτουργία τον ιστοχώρο, τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να αναγνωρίζουμε τυχόν προβλήματα και περιοχές στις οποίες θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Τέτοιου είδους αναλυτικά cookies μας βοηθούν να κάνουμε καλύτερο τον ιστοχώρο και να αναγνωρίζουμε τα κανάλια μάρκετινγκ που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Τα Cookies που χρησιμοποιούμε

Ο παρακάτω Πίνακας περιλαμβάνει τα cookies που χρησιμοποιούμε στον Ιστοσελίδα μας και το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται το κάθε ένα από αυτά. Για κάποια cookies δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση αυτών συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη  Ιστοσελίδα, ενώ για άλλα cookies απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

Γνωστοποιήσεις cookies ανά τύπο και όχι ανά ταυτότητα:  Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό αριθμό των cookies που χρησιμοποιούνται μέσω των ιστότοπων, τα cookies ομαδοποιούνται ανά κατηγορία (για παράδειγμα, «τα διαφημιστικά cookies», «τα analytics cookies»).  Έτσι οι γνωστοποιήσεις cookies είναι πιο απλές και πιο σαφείς για να τις κατανοήσουν οι καταναλωτές.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε τα cookies/τις τεχνολογίες παρακολούθησης άλλων ιστότοπων και η παρούσα Πολιτική Cookies δεν ισχύει σε αυτούς τους ιστότοπους.

Αλλαγές στη Πολιτική Cookies

Εάν η Πολιτική Cookies αλλάξει, η αναθεωρημένη πολιτική θα δημοσιευθεί σε αυτόν τον ιστότοπο. Η παρούσα Πολιτική Cookies ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 1η Ιανουαρίου  2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σκοπό(-ούς), τη λήξη και τους συνδέσμους για άρνηση των cookies.

Είδος Cookie 

Πηγή 

 Σκοπός

 Λήξη

Μπλοκάρισμα

 Cookies / τεχνολογία ιχνηλάτησης της Omega Pharma (cookies του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας)

Τεχνικώς Απαραίτητα Cookies (κατά την έννοια του Άρθρου 4, παράγραφος 5 ν. 3471/2006)

Omega Pharma

Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας. Μας επιτρέπουν να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματική μετάδοση της ιστοσελίδας μας.

 

To cookie που έχουμε εγκαταστήσει για αυτόν τον σκοπό διαγράφεται αυτόματα από τη συσκευή σας με την έξοδο σας (κλείσιμο) του browser που χρησιμοποιήσατε κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα.

 

Δεν απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των χρηστών της Ιστοσελίδας μας αναφορικά με αυτά τα cookies.

Μπορείτε να επιλέγετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αν δέχεστε ή απορρίπτετε αυτά τα cookies. 
Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού βοήθειας του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες. 

Cookies βελτίωσης ιστοσελίδας (Performance Cookies)

Omega Pharma

Αυτά τα cookies συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης και χρηστικότητας της ιστοσελίδας μας. Μας επιτρέπουν για παράδειγμα να δούμε, αν ο φυλλομετρητής σας μπορεί να τρέξει τα μικρά προγράμματα της ιστοσελίδας (τα λεγόμενα "scripts"), που εξασφαλίζουν πρόσθετες λειτουργίες στην ιστοσελίδα, ή να θυμηθούμε τις προτιμώμενες ρυθμίσεις σας (όπως πχ. το μέγεθος της γραμματοσειράς ή την γλώσσα που επιλέξατε).

 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε ως τέτοια τα: επιλογή χώρας & γλώσσας πλοήγησης αλλά και errors που πιθανότατα να εμφανίζονται κατά την πλοήγηση και αποθηκεύονται με σκοπό τη διασφάλιση καλής λειτουργίας της ιστοσελίδας

Το cookie που εγκαταστήσαμε για αυτόν τον σκοπό διαγράφεται αυτόματα από τη συσκευή σας, μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

 

 

Δεν απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των χρηστών της Ιστοσελίδας μας αναφορικά με αυτά τα cookies.

Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αν δέχεστε ή απορρίπτετε αυτά τα cookies. Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού βοήθειας του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.

Cookies / τεχνολογίες ιχνηλάτησης παρόχων υπηρεσιών της Omega Pharma και άλλων εταιρειών (cookies τρίτων)

Cookies και τεχνολογίες ανάλυσης

Google Analytics

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας από τους επισκέπτες. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να συντάξουμε εκθέσεις και να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, μεταξύ άλλων τον αριθμό επισκεπτών της ιστοσελίδας, από που οι επισκέπτες έφτασαν στην ιστοσελίδα και τις σελίδες που επισκέφθηκαν.

Κάποια από τα cookies που εγκαταστήσαμε για αυτόν τον σκοπό διαγράφονται αυτόματα όταν πραγματοποιήσετε διαγραφή των δεδομένων που αποθηκεύονται στην μνήμη cache του υπολογιστή σας

 

Απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των χρηστών της Ιστοσελίδας μας αναφορικά με αυτά τα cookies.

Μπορείτε να απορρίψετε την ιχνηλάτηση από την Google Analytics εδώ:  πατήστε εδώ

Σύνδεσμος προς άλλους δικτυακούς τόπους

Αυτή η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει παραπομπές ή συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Omega Pharma και για τους οποίους η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πολιτική Cookies δεν ισχύει.

Σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επίσκεψή σας στους άλλους δικτυακούς τόπους.